Blog

Nabycie środka trwałego w SSE

25 maja 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Specjalne Strefy Ekonomiczne

Nabycie środka trwałego w SSE

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.) za wydatki kwalifikowane uznaje się cenę nabycia bądź koszt wytworzenia we własnym zakresie, pod warunkiem zaliczenia ich do składników majątku podatnika. Ustawodawca określił dodatkowo, że środki trwałe, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni, muszą być nowe.

Powyższe ograniczenie jest bardzo istotne, ponieważ oznacza, że nabyty środek trwały nie mógł wcześniej być użytkowany przez inny podmiot bądź najmowany przez podatnika przed jego nabyciem. Przyjmuje się jedynie, że środek trwały mógł być testowany przez podatnika przed jego zakupem, w celu potwierdzenia jego funkcjonalności. Testowany środek trwały nie traci charakteru ?nowego? w takim przypadku. Nabyty środek trwały powinien być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Kolejnym ograniczeniem w tym zakresie jest zakaz przeniesienia praw własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres minimum 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych (dotyczy to również wartości niematerialnych i prawnych).

W przypadku nabycia środka trwałego bardzo częstą formą płatności są zaliczki. Pojawia się tutaj wątpliwość, czy zapłaconą zaliczkę można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych. Organy podatkowe uznają, że takie zaliczki można zakwalifikować jako koszt inwestycyjny dopiero w momencie zapłaty całej kwoty wartości nabycia środka trwałego. Sama zaliczka nie może być zatem kwalifikowana jako wydatek inwestycyjny, ponieważ stanowi jedynie część poniesionego kosztu zakupu środka trwałego.

Do wydatków kwalifikowanych nie można również zaliczyć zapłaconych zaliczek wpłaconych na poczet nabycia środka trwałego przed uzyskaniem zezwolenia strefowego. Wszystkie nakłady inwestycyjne muszą zostać poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE, tj. od dnia jego wydania do końca jego obowiązywania.

Częstym warunkiem w procedurze ubiegania się o uzyskanie zezwolenia strefowego jest udział w przetargu na zakup nieruchomości, w ramach którego podatnik jest zobowiązany wpłacić wadium. Zapłata ta jest zatem dokonana przez uzyskaniem zezwolenia. Pojawia się zatem pytanie, czy taki koszt można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych, mimo iż został poniesiony przed uzyskaniem zezwolenia. Zgodnie z decyzją Izby Skarbowej w Rzeszowie z dn. 18.09.2007 r. (IS-1/2-4231/4/06) wysokość wadium można uznać za wydatek kwalifikowany w momencie, w którym został w sposób definitywny zaliczony na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli nabycie nastąpiło po dniu uzyskania zezwolenia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej i udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.)