Blog

Świadectwa pracy na nowych zasadach

12 stycznia 2017
Marzena Hełmecka
Blog, Kadry i Płace

Świadectwa pracy na nowych zasadach

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców uregulowała na nowo terminy przekazania pracownikowi świadectwa pracy.

Zmianie uległ art. 97 § 1-13 kodeksu pracy, który obecnie nakazuje pracodawcy niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. W przypadku zaś nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dodatkowo, poprzez zmianę § 4 wskazanego artykułu, zobowiązała Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydania, prostowania i uzupełniania oraz pomocniczego wzoru świadectwa pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Rozporządzenie na podstawie art. 97 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. ? kodeks pracy wprowadza nowe zapisy dostosowane do zmienionych regulacji kodeksu pracy, w szczególności uzupełniając treść świadectwa pracy o informacje dotyczące:

  • wykorzystanego urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego i wychowawczego wraz z podstawą prawną jego udzielenia,
  • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 1 pkt 2 Kodeksu pracy,
  • prawa pracownika do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego otrzymania, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.

Prostowanie i uzupełnianie świadectw pracy

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia pracodawca zawiadamia pracownika ? w postaci papierowej lub elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli jednak sąd pracy uwzględni powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca ma 3 dni, od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie, na wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy.

Trzy dniowy termin, liczony od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, obowiązuje również w sytuacji konieczności uzupełnieniu świadectwa pracy o informacje o orzeczeniu o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia). Również 3 dni będzie miał pracownik na przedłożenie świadectwa pracy do uzupełnienia o informację o orzeczeniu o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy ze względu na nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika (§ 9 ust. 1 Rozporządzenia).

Sposób i tryb wydawania świadectwa pracy

W § 5 nowego rozporządzenia uregulowana została kwestia wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. Zmiany polegają na określeniu kręgu osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić o wydanie świadectwa pracy, wzorowanego na kręgu osób na które przechodzą prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika (art. 631 § 2 Kodeksu pracy).

Ponadto dookreślony został termin na wydanie świadectwa pracy w takim przypadku (7 dni od dnia złożenia wniosku) oraz postać w jakiej zainteresowany może złożyć wniosek (papierowa lub elektroniczna ? analogicznie jak w przypadku wniosku pracownika o wydanie świadectwa pracy).

Źródło:

  1. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy
  2. ustawa z dnia 16.12.2016 o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców