Szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. AML/CFT

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. AML/CFT

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przedsiębiorcy – instytucje obowiązane – są zobligowane do przeszkolenia pracowników w zakresie nowych regulacji.

grupa docelowa

Ustawa wskazuje w art. 2. ust 1. na podmioty, których dotyczą nowe regulacje. Są to tzw.  „instytucje obowiązane”, do których należą m.in.:

 • banki,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • instytucje finansowe,
 • instytucje płatnicze,
 • instytucje pieniądza elektronicznego,
 • biura usług płatniczych,
 • agenci rozliczeniowi,
 • firmy inwestycyjne,
 • banki powiernicze,
 • spółki prowadzące rynki regulowane,
 • fundusze inwestycyjne,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet),
 • pośrednicy nieruchomości,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • biura rachunkowe,
 • przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki,
 • prowadzenia biura wirtualnego, jak również przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość EUR 10.000,00, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane
program szkolenia
 1. Obowiązki ustawowe
  • omówienie zakresu podmiotów obowiązanych i ich statusu;
  • przedstawienie najważniejszych pojęć i definicji dla stosowania przepisów Ustawy;
  • przedstawienie przesłanek zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  • przedstawienie środków bezpieczeństwa finansowego;
  • omówienie zasad stosowania wzmożonych i uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego;
  • omówienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka oraz podstaw i źródeł zawartości oceny ryzyka;
  • omówienie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń;
  • omówienie obowiązków informacyjnych oraz raportowania wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych;
  • omówienie obowiązków wynikających z utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • omówienie sankcji za niewypełnienie obowiązków ustawowych;
  • przeprowadzanie kontroli instytucji zobowiązanych;
  • przedstawienie szczególnych środków ograniczających;
  • sporządzanie wewnętrznych procedur i uwagi co do ich postanowień;
 2. Sporządzanie oceny ryzyka, wewnętrznej procedury oraz pozostałej dokumentacji
  • omówienie statusu oceny ryzyka i podstawy jej sporządzenia;
  • omówienie przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • źródła informacji niezbędnych do sporządzenia oceny ryzyka;
  • proces sporządzania oceny ryzyka;
  • ustalenie obszarów ryzyka ze względu na prowadzoną działalność;
  • ustanowienie wewnętrznej procedury przeprowadzania.
realizacja szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia odpowiada założeniom wskazanym w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają certyfikat udziału. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie.