Blog

Czy na terenie SSE obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości?

11 października 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Featured Video Play Icon

Czy na terenie SSE obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości?

Zgodnie z uchwałą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uprawnienia w zakresie ustalania stawek podatkowych oraz ustanawiania zwolnień od podatków i opłat przysługują Radom Gmin. Ta forma pomocy regionalnej jest regulowana przez organ na podstawie uchwały, która powinna określać zasady udzielania takiego zwolnienia.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, budowli oraz budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Warunki zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej muszą dodatkowo uwzględniać wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie SSE powinien zgłosić zamiar skorzystania ze zwolnienia właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją. Wielkość pomocy regionalnej jest zależna od:

  • wysokości nakładów inwestycyjnych, tj. kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;
  • kosztów utworzenia nowych miejsc pracy związanych z realizacją inwestycji.

Należy przy tym zaznaczyć, że wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione przed dokonaniem zwolnienia nie mogą być uznane jako wydatki kwalifikowane. Tylko wydatki poniesione po dokonaniu zgłoszenia mogą być zaliczane jako kwalifikujące się do objęcia pomocą.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorców przez okres co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia tej inwestycji.


Zdaniem autora, specjalisty ds. księgowości w SSE

Zwolnienia i ulgi podatkowe na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych mają na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz zdynamizowanie rozwoju firm (inwestorów polskich i inwestorów zagranicznych) w danym rejonie. Decyzja o skorzystaniu z danej formy pomocy publicznej powinna być jednak poprzedzona analizą podatkową i prawną działalności oraz skorelowana z długofalowymi planami rozwojowymi. Ryzyka związane z nieumiejętnym zarządzaniem podatkami w SSE proponujemy przerzucić na wyspecjalizowane w rachunkowości specjalnych stref ekonomicznych biura podatkowe i księgowe.

Podstawa prawna:               

  • uchwała z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (U. 1991 nr 9 poz. 31);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. 2015 poz. 174).