Blog

Ulga IP Box. Zasady do spełnienia.

6 maja 2020
dr Łukasz Kuta
Blog, Działalność B+R

Ulga IP Box. Zasady do spełnienia.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) mogą obecnie skorzystać z preferencyjnej ulgi IP Box. Umożliwia ona opodatkowanie stawką 5% (zamiast 9/19% – podatek CIT) dochodu uzyskanego m.in. ze sprzedaży praw własności intelektualnej, uzyskanych dochodów ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności lub należności z tytułu umowy licencyjnej.

Zgodnie z art. 24 d ust. 2 ustawy o CIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są m.in. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub autorskie prawo do programu komputerowego. Beneficjentem ulgi może zostać podatnik będący właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadaczem prawa do korzystania z własności intelektualnej wynikającej z umowy licencyjnej.

Konieczne jest także prowadzenie odrębnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych obejmujących przede wszystkim uzyskane dochody kwalifikowane IP. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona w sposób systematyczny, ciągły oraz perspektywiczny.

Znaczące korzyści z zastosowania ulgi mogą odnotować przedsiębiorstwa, które w codziennej działalności wykorzystują narzędzia do programowania lub kodowania, np. procesów technologicznych lub wytwórczych obejmujących m.in. założenia Przemysłu 4.0. Skorzystanie z opisanej ulgi, oprócz korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych, podnosi atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej nie tylko na rynku krajowym ale również międzynarodowym.  

Jak ustalić wysokość kwalifikowanego dochodu?

Wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się jako iloczyn dochodu osiągniętego w roku podatkowym z działalności badawczo-rozwojowej oraz wskaźnika (w), który należy wyliczyć z poniższego wzoru:

w=((a+b)*1,3)/(a+b+c+d)

gdzie poszczególne symbole oznaczają koszty rzeczywiście poniesione przez podatnika:

a. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną
z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT,

c. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

d. nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Dodatkową korzyścią płynącą z wykorzystania ulgi jest możliwość dwukrotnego uwzględnienia kosztu związanego z działalnością badawczo-rozwojową jako kosztu podatkowego.

Podstawa prawna

Dz.U.2019.0.865 – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

powiązane tematy

W ramach usług prawnych i księgowych oferujemy wsparcie w procesie wdrażania i rozliczania ulg na działalność badawczo-rozwojową poprzedzone oceną możliwości skorzystania z ulg B+R lub IP Box. Zapraszamy do kontaktu. Do Państwa dyspozycji pozostaje mec. Maciej Szermach.