Szkolenia

Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych

Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych

Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne.

Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań prawnych i zapisów w umowach, które pozwolą skutecznie zabezpieczać należności od kontrahentów polskich i zagranicznych.

Omówimy czynności, które powinny zostać przeprowadzone przed podjęciem współpracy np. podjęcie decyzji odnośnie wyboru prawa czy jurysdykcji sądowej, które istotnie wpływają na ewentualne postępowanie przy rozstrzyganiu sporów. Wskażemy narzędzia zabezpieczające partnerów biznesowych, które można wykorzystać przy formułowaniu umowy. A na koniec podpowiemy na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby uniknąć pułapek przy zawieraniu umów międzynarodowych.

grupa odbiorców

Odbiorcami niniejszego szkolenia powinna być przede wszystkim kadra zarządzająca/właściciele firm oraz pracownicy działów handlowych bądź finansowych odpowiedzialni za negocjowanie kontraktów oraz prawidłowe i czasowe rozliczanie zobowiązań kontrahentów polskich i zagranicznych.

program szkolenia

1.      Pierwszy krok – sprawdzenie przyszłego kontrahenta
a.      W jaki sposób sprawdzić kontrahenta i na co zwrócić szczególną uwagę?
b.      Gdzie uzyskać informacje o kontrahencie i jakich narzędzi użyć?
2.      Drugi krok – właściwe sformułowanie treści umowy
a.      Elementy konieczne umów handlowych (essentialia negotii)
b.      Dodatkowe postanowienia umowne
c.      Reprezentacja podmiotów gospodarczych
d.      Wybór prawa właściwego
e.      Wybór jurysdykcji sądowej, zapis na sąd polubowny
f.       Przykładowe wzory umów
‒    pojęcie i charakter prawny wzorca umowy
‒    związanie wzorcem umowy
‒    wzorzec umowy a obrót konsumencki
g.      Niedozwolone postanowienia umowne
‒    pojęcie i zakres stosowania
‒    przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną
‒    katalog niedozwolonych klauzul
h.      Dozwolone klauzule umowne – charakterystyka i wpływ na postanowienia umowy
‒    klauzula salwatoryjna
‒    klauzula waloryzacyjna
3.      Trzeci krok – elementy umowy zabezpieczające jej wykonanie lub dochodzenie roszczeń
a.      Kara umowna
b.      Dobrowolne poddanie się egzekucji
c.      Poręczenie
d.      Rachunek powierniczy
e.      Gwarancja bankowa
f.       Zastrzeżenie prawa własności
g.      Depozyt notarialny
h.      Zadatek a zaliczka
i.       Prawo odstąpienia od umowy
j.       Weksel – porozumienie wekslowe
4.       Czwarty krok – prowadzenie właściwej dokumentacji transakcji
a.      Pisemna dokumentacja z zawarcia transakcji i jej warunków
b.      Pisemne potwierdzenie wykonania umowy
c.      Faktura / rachunek – doręczony / zaakceptowany przez kontrahenta
d.      Potwierdzenie salda
e.      Pisemne wezwanie do zapłaty, oświadczenie dłużnika o uznaniu długu
5.      Piąty krok – rozstrzyganie sporów
a.      Sądy powszechne
‒    postępowanie nakazowe
‒    europejski nakaz zapłaty
‒    europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń
‒    europejski tytuł egzekucyjny
a.      Sądy arbitrażowe
6.      Niebezpieczeństwa przy zawieraniu umów międzynarodowych
a.      Różnice kulturowe i ich wpływ na sposób prowadzenia negocjacji
b.      Różne systemy prawne
c.      Różne rozumienie niektórych terminów prawnych

prowadzący

MACIEJ SZERMACH LL.M.

Adwokat LL.M, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i karno-skarbowego. Posiada bogate doświadczenie procesowe w Polsce i za granicą. Twórca umów, szczególnie z zakresu prawa cywilnego, doradca w zakresie zabezpieczeń wierzytelności. Partner w kancelarii BSO Prawo & Podatki.