Blog

Umowy w branży IT

20 maja 2015
Maciej Szermach
Blog, Umowy

Umowy w branży IT

Jedną ze specyfik dotyczących branży IT jest pewnego rodzaju swoboda i brak formalizmu, które dotyczą nie tylko ubioru czy komunikacji z klientami, lecz także sfery prawnej. Często bowiem większą wagę przykłada się tu do wersji frameworka, na którym powstaje dane rozwiązanie, czy do dyskusji nad wyższością Javy nad PHP ? niż do dokumentów prawnych i prawniczych.

Negocjowanie zakresu i kosztu poszczególnych prac oraz ich ostateczne zlecanie odbywa się tu niejednokrotnie poprzez przygotowanie przez agencję dedykowanej danemu klientowi oferty czy specyfikacji wraz z kosztorysem, a następnie przez nanoszenie do nich poprawek i ostateczną akceptację przez obie strony ? wszystko ma jednak często formę nie sformalizowanej umowy, lecz bieżącej korespondencji mailowej managerów danego projektu. Jakkolwiek taka forma współpracy może wydawać się wygodna ? szybkość jej stosowania i odformalizowanie mogą stanowić pewnego rodzaju zalety, zwłaszcza dla osób, które pracują ze sobą dłuższy czas i dobrze się znają  i zwłaszcza wtedy, gdy projekt jest realizowany metodyką zwinną (Agile) ? to jednak pamiętać należy o tym, że umowa powinna być traktowana jako dokument ?na złe czasy?, tzn. taki, który zabezpiecza obie strony przed zaistnieniem sytuacji wyjątkowych, czasem nawet w momencie jego spisywania przez strony ? nieprzewidzianych lub niechcianych, np. różne rodzaje siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania. Korzyści posiadania takiej umowy znacznie przewyższają w późniejszym okresie pierwotne koszty jej zawarcia. Warto więc zwrócić uwagę na potrzebę zawierania umów w obszarze IT i wymienić elementy, które powinna zawierać taka przykładowa umowa z tej branży, np. umowa na oprogramowanie komputerowe.

Jeżeli chodzi o sam rodzaj umowy, to umowa na oprogramowanie (software) jest umową nienazwaną, która ? w zależności od potrzeb klienta ? będzie miała cechy danej umowy nazwanej kodeksu cywilnego (k.c.). Gdy zadaniem agencji będzie jedynie dostosowanie istniejącego już na rynku rozwiązania do potrzeb klienta (np. kastomizacja czy konfiguracja oprogramowania), strony powinny zawrzeć umowę zlecenia; gdy zaś przedmiotem umowy ma być upoważnienie do korzystania z danego oprogramowania na danych polach eksploatacji, wówczas konieczne będzie podpisanie umowy licencyjnej (wyłącznej albo niewyłącznej). Często dochodzi też między stronami do zawarcia umowy na stworzenie od podstaw nowego oprogramowania, a wtedy mamy do czynienia z umową, której istota najbardziej zbliżona jest do umowy o dzieło.

czytaj dalej:

Umowy w branży IT. Postanowienia podstawowe i prawo autorskie

Autorką artykułu jest Aleksandra Surowiecka, aplikant radcowski