Blog

Od 1 stycznia 2017 r. umowy zlecenia z minimalną stawką godzinową.

9 września 2016
BSO Prawo & Podatki
Blog, Prawo Pracy

Od 1 stycznia 2017 r. umowy zlecenia z minimalną stawką godzinową.

Minimalna stawka godzinowa w 2017 r.
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu wykonywania zlecenia lub świadczenia usług będzie corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego i będzie ogłaszana wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę w terminie do 15 września każdego roku. Będzie ona także corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.

Od 1 stycznia 2017 r., przy zakładanej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. wynoszącej PLN 2.000,00, minimalna stawka godzinowa dla wskazanych w ustawie umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę. Należy dodać, że przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej ani przenieść go na inną osobę. Ustawa gwarantuje mu także otrzymywanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w regularnych odstępach czasu ? w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, co najmniej raz na miesiąc.

PIP będzie kontrolował wysokość stawki godzinowej
Po czerwcowych zmianach (czytaj: Państwowa Inspekcja Pracy: nowe zadania i uprawnienia) to kolejny element poszerzania uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z zawartymi w ustawie przepisami PIP ma kontrolować, czy wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z minimalną stawką godzinową. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej przewidziano karę grzywny od PLN 1.000,00 do PLN 30.000,00 dla przedsiębiorcy, który wypłaca przyjmującemu zlecenie bądź świadczącemu usługi wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

Inne istotne zmiany przy zatrudnianiu na umowę o pracę
Ustawa likwiduje możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości ustalania minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wszyscy pracownicy ? niezależnie od stażu pracy ? będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Zwiększony został również katalog składników wynagrodzenia niepodlegających uwzględnieniu przy obliczaniu wartości minimalnego wynagrodzenia pracownika. Po 1 stycznia 2017 r. przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Źródło: Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.