Blog

Zwrot podatku naliczonego w innym niż RP kraju Unii Europejskiej

9 sierpnia 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Podatki

Zwrot podatku naliczonego w innym niż RP kraju Unii Europejskiej

Podatnicy, którzy dokonywali nabycia towarów, usług lub importu towarów na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym nie posiadali siedziby działalności, jak również stałego miejsca prowadzenia działalności lub w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu mają możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku VAT w innym kraju Unii Europejskiej.

Termin na złożenie wniosku VAT-REF upływa dnia 30 września 2016 r.

Jest to termin ostateczny, po którym podatnicy nie będą mogli ubiegać się o zwrot podatku VAT za rok poprzedni. Za datę złożenia wniosku uznaje się przyjęcie deklaracji przez system e-Deklaracje. Wniosek taki mogą złożyć podatnicy którzy, w okresie, którego dotyczy wniosek:

  • byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług;
  • nie dokonywali wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług);
  • nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Deklaracja VAT-REF może być składana za okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy, ale nie krótszy niż trzy miesiące. Wnioski mogą dotyczyć okresu krótszego niż trzy miesiące, w przypadku gdy dotyczy to pozostałej części roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 17 Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. jeżeli wniosek odnosi się do okresu wynoszącego rok kalendarzowy, kwota VAT nie może być mniejsza niż EUR 50,00, natomiast w przypadku okresu krótszego niż rok kalendarzowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące, postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż EUR 400,00.

Wniosek o zwrot podatku VAT, składany jest przy pomocy formularza VAT-REF. Druk VAT?REF można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów w formie interaktywnej. Wypełniony formularz składany jest za pośrednictwem systemu e-Deklaracje i powinien być skierowany do Naczelnika urzędu, który jest właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Urząd Skarbowy po potwierdzeniu uprawnień podatnika do ubiegania się o zwrot przekazuje wniosek do państwa członkowskiego w terminie 15 dni od daty jego otrzymania. W przypadku negatywnej weryfikacji Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda postanowienie o nieprzekazaniu wniosku do państwa członkowskiego zwrotu. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, podatnik powinien otrzymać w terminie do czterech miesięcy. Termin ten może się jednak wydłużyć, w przypadku gdy administracja podatkowa państwa członkowskiego zwrotu zażąda dodatkowych informacji. W takiej sytuacji czas na zwrot podatku VAT może wnosić nawet do ośmiu miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło również instrukcję wypełnienia wniosku VAT-REF, w której znajdziemy szczegółowe objaśnienia do poszczególnych pozycji formularza.