Aktualności

Coraz więcej wezwań do złożenia zaległych sprawozdań finansowych

9 listopada 2016
Aktualności, Księgowość finansowa

Coraz więcej wezwań do złożenia zaległych sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzenia i złożenia do sądu rejestrowego i do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wynika zarówno z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, kodeksu spółek handlowych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i ustawy o rachunkowości. Niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego powoduje konsekwencje karne i karnoskarbowe.

Sankcje za niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie to między innymi postępowanie przymuszające wynikające z ustawy o KRS. W przypadku stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, pod rygorem zastosowania grzywny, którą może ponawiać. Ogólna suma grzywien nie może przewyższać miliona złotych.

Jeżeli pomimo stosowania grzywny, osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora. Od 1 stycznia 2015 roku sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy m.in. mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

Bez względu na powyższe, sankcje wynikają również z ustawy o rachunkowości. Kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

1 stycznia 2015 r. do Kodeksu karnego skarbowego został dodany art. 80b, zgodnie z którym kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.