Aktualności

WIS. Wiążąca interpretacja stawkowa.

4 listopada 2019
Aktualności, Podatki

WIS. Wiążąca interpretacja stawkowa.

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS – przy czym WIS może dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Wiążąca Informacja Stawkowa to decyzja administracyjna, która ma ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę. Decyzje WIS wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
 
WIS będzie zawierać opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację [3] i właściwą stawkę VAT [4].

WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem [5]. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy – na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT [6]. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter, jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej [7].

Z analogicznej ochrony (tj. takiej jak w przypadku interpretacji indywidualnych) będą mogli korzystać posiadacze i inne podmioty posługujące się wiążącą informacją akcyzową (WIA) [8], wydawaną na podstawie ustawy o podatku akcyzowym [9].

O WIS można występować od 1 listopada 2019 r.

Podatnicy mogą wnioskować o wydanie WIS od 1 listopada 2019 r., przy czym będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w zakresie towarów,
  • aktualnej (tj. obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – w zakresie usług,

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT [10]. Również ochrona, wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r., będzie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. [11].
 
Takie rozwiązanie ma umożliwić zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji nt. opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

Wyjątek

Od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązuje od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

tj. towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.

Kto wydaje WIS?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w terminie zasadniczo nie dłuższym niż 3 miesiące. Wniosek o wydanie WIS powinien dotyczyć 1 towaru albo 1 usługi albo kilku towarów/usług, które w ocenie wnioskodawcy stanowią jedno świadczenie.

Ile kosztuje WIS?

Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł.
W przypadku świadczenia składającego się – w ocenie wnioskodawcy – z kilku towarów/usług – opłata ta stanowi iloczyn 40 zł i liczby tych towarów/usług. Jeśli będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań lub analiz towarów lub usług, które są przedmiotem wniosku, wnioskodawca będzie musiał pokryć koszty tych badań lub analiz.
 
W zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne [12].

[3] Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – w odniesieniu do towarów, aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – w odniesieniu do usług.
[4] art. 42a ustawy o VAT
[5] art. 42c ust. 1 ustawy o VAT
[6] art. 42c ust 3 pkt 1 ustawy o VAT
[7] art. 14b – 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
[8] art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT
[9] ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.)
[10] art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.
[11] art. 7 ust. 4 i 5 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.
[12] art. 14b § 1a Ordynacji podatkowej
 

źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-matryca-stawek-vat

powiązane tematy