Blog

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4 kwietnia 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Kadry i Płace

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co do zasady, tworzony jest obowiązkowo przez przedsiębiorców zatrudniających na pierwszy dzień danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz przez jednostki budżetowe i samorządowe bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę osób mogą dobrowolnie tworzyć fundusze.

Środki gromadzone są na osobnym rachunku bankowym a odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 3?5 i 6a ustawy o ZFŚS oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych, o których mowa w art. 3, obciążają koszty działalności pracodawcy

Dla kogo i na co środki z ZFŚS?

Środki z ZFŚS przeznaczone są na pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom. Zgodnie z art. 8.1 ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Funduszu określa pracodawca w regulaminie, wspólnie z przedstawicielem pracowników bądź ze związkami zawodowymi.

Z ZFŚS można finansować różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, jak również udzielać pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) bądź zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Wysokość ZFŚS?

Wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych na jednego pracownika wynosi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2. W 2016 roku przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7., czyli kwotę 2917,14 zł. Oznacza to, że tegoroczna wysokość odpisów liczona jest tak samo jak w latach 2011-2015.

Wysokość odpisów w 2016?

  1. odpis podstawowy 37,50% ? 1.093,93 zł,
  2. odpis na jednego pracownika młodocianego:
  • w pierwszym roku nauki 5% ? 145,86 zł,
  • w drugim roku nauki 6% ? 175,03 zł,
  • w trzecim roku nauki 7% ? 204,20 zł,
  1. odpis podwyższony 50% ? odpis na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze ? w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych ? 1.458,57 zł,
  2. zwiększenie 6,25% ? na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej ? 182,32 zł
  3. zwiększenie 7,5% ? do wykorzystania przez pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego ? 218,79 zł.

Do kiedy przelew na ZFŚS?

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracodawca musi przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 września. Jednak już do 31 maja na konto musi trafić co najmniej 75% równowartości tych odpisów. Wysokość przelewu zależy od liczby pracowników i warunków pracy.

Z dotrzymania terminów zwolnieni są pracodawcy dobrowolnie tworzący ZFŚS, którzy samodzielnie podejmują decyzję do terminie przelania pieniędzy na rachunek bankowy.

Warto podkreślić, że wysokość odpisu na ZFŚS stanowi koszt firmy w miesiącu, w którym faktycznie trafił na konto Funduszu.

Źródło:
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 111, 2199.)