Blog

Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu

29 czerwca 2016
Wojciech Skowyrko
Blog, Specjalne Strefy Ekonomiczne

Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu

Jednym z warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest poniesienie określonej wielkości wydatków inwestycyjnych, związanych bezpośrednio z realizacją zadań objętych zezwoleniem. Im wyższa wartość zaangażowania inwestycyjnego tym wyższa jest potencjalna wielkość możliwej do uzyskania pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego.

Wątpliwości w zakresie właściwej kwalifikacji budzą wydatki inwestycyjne na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów.  Wynika to zapewne ze szczególnej definicji tego składnika majątku, które nie jest uważane za wartość niematerialną i prawną pomimo jego niematerialnego charakteru. Grunty jak i prawo ich wieczystego użytkowania stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym środki trwałe, niepodlegające amortyzacji (art.16.c pkt.1 uopdop), którego wartość zakupu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (art. 16.1.pkt 1 uopdop). Wykazywane są w bilansie w pozycji A.II.1a ?grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania?,

O tym, co można zaliczyć do wydatków inwestycyjnych mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. wydane w oparciu o art. 4 ust.4. pkt.4 Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z tymi przepisami za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, które spełniają następujące warunki:

  1. są kosztami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy,
  2. zostały poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego,
  3. zostały przeznaczone na cele określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia,
  4. wydatki muszą być zaliczone do wartości początkowej środków trwałych.

W szczególności w § 6 ust.1 wymienionego powyżej rozporządzenia za koszt kwalifikowany uznaje się cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, o ile są spełnione pozostałe warunki.

Na podstawie wymienionych przepisów należy stwierdzić, że wydatki poniesione na zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, co zwiększy możliwą do uzyskania wartość zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym.  Stanowisko takie potwierdzają interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu  nr ILPB3/423-386/13-4/KS z dnia 25.11.2013 r. oraz ILPB3/4510-1-368/15-2/KS  z dnia 02.11.2015 r.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej i udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r.