Szkolenia

Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.

Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.

Zapoznaje z procedurami oraz obowiązkami, jakie spoczywają na kadrze zarządzającej spółek prawa polskiego w związku z zakończeniem roku obrotowego. Omówione i poddane analizie zostaną elementy sprawozdania finansowego, co w znaczący sposób wpłynie na jakość podejmowanych decyzji biznesowych.

Wiedza przekazana w części prawnej pozwoli uniknąć błędów popełnianych często przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego przez organy spółki, jak również odpowiedzialności karno-skarbowej i cywilnoprawnej za niedopełnienie obowiązków. Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

GRUPA ODBIORCÓW

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o:

  • osobach zarządzających przedsiębiorstwami, dyrektorach handlowych i finansowych,
  • pracownikach wyższych szczebli zobowiązanych w ramach wykonywanych obowiązków do opracowania sprawozdania finansowego, jego podpisu czy zatwierdzenia.

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej.

Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązki i procedury prawne związane z zamknięciem roku obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki

a. Zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

–  procedura, termin, elementy obligatoryjne i fakultatywne,

–  sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności zarządu,

–  podział zysku/pokrycie straty,

–  absolutorium dla członków organów spółki,

–  złożenie dokumentów: KRS, US, MSiG ? formularze i opłaty.

b. Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków

–  odpowiedzialność karno-skarbowa,

–  odpowiedzialność cywilnoprawna.

2. Procedura oraz obowiązki kadry zarządzającej dotyczące zamknięcia roku obrotowego w świetle polskich przepisów

–   przygotowanie do zamknięcia roku obrotowego,

–   termin sporządzenia i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

–   obowiązek badania sprawozdania finansowego,

–  składanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego,

–  odpowiedzialność karna,

–  odbiorcy sprawozdania finansowego.

3. Elementy sprawozdania finansowego

–  budowa sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi przepisami,

–  wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

4. Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego

a. Bilans

–  wymogi formalne prawidłowo sporządzonego bilansu,

–  aktywa i pasywa, czyli obraz korelacji pomiędzy posiadanym majątkiem a źródłem jego finansowania,

–  szczegółowe omówienie wybranych pozycji bilansu,

–  najczęściej popełniane błędy.

b. Rachunek Zysków i Strat

–  zalety i wady poszczególnych układów rachunku zysków i strat,

–  rachunek zysków i strat jako zapis zdarzeń gospodarczych i struktury transakcji,

–  informacje na temat wyników działalności jednostki i jej rentowności,

–  jakie elementy rachunku zysków i strat wymagają szczególnej uwagi?

c. Cash flow

–    cash flow jako klucz do oceny zdolności firmy do generowania środków pieniężnych i jej potencjału,

–   na jakie pytania daje nam odpowiedź rachunek przepływów pieniężnych?

d. Zestawienie zmian w kapitale własnym

e. Elementy uzupełniające obraz sprawozdania finansowego