Szkolenia

Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.

Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.

Zapoznaje z procedurami oraz obowiązkami, jakie spoczywają na kadrze zarządzającej spółek prawa polskiego w związku z zakończeniem roku obrotowego. Omówione i poddane analizie zostaną elementy sprawozdania finansowego, co w znaczący sposób wpłynie na jakość podejmowanych decyzji biznesowych.

Wiedza przekazana w części prawnej pozwoli uniknąć błędów popełnianych często przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego przez organy spółki, jak również odpowiedzialności karno-skarbowej i cywilnoprawnej za niedopełnienie obowiązków. Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

GRUPA ODBIORCÓW

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o:

 • osobach zarządzających przedsiębiorstwami, dyrektorach handlowych i finansowych,
 • pracownikach wyższych szczebli zobowiązanych w ramach wykonywanych obowiązków do opracowania sprawozdania finansowego, jego podpisu czy zatwierdzenia.

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej.

Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Obowiązki i procedury prawne związane z zamknięciem roku obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki.

1.     Elementy sprawozdania finansowego:

 • budowa sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi przepisami,
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2.     Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego:

a.     Bilans:

 • wymogi formalne prawidłowo sporządzonego bilansu,
 • aktywa i pasywa, czyli obraz korelacji pomiędzy posiadanym majątkiem a źródłem jego finansowania,
 • omówienie wybranych pozycji bilansu.

a.     Rachunek Zysków i Strat:

 • zalety i wady poszczególnych układów rachunku zysków i strat,
 • rachunek zysków i strat jako zapis zdarzeń gospodarczych  i struktury transakcji,
 • informacje na temat wyników działalności jednostki i jej rentowności,
 • jakie elementy rachunku zysków i strat wymagają szczególnej uwagi?

b.    Cash flow:

 • cash flow i jego rola w ocenie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.

c.     Zestawienie zmian w kapitale własnym.

d.    Elementy uzupełniające obraz sprawozdania finansowego.

3.     Procedura oraz obowiązki kadry zarządzającej dotyczące zamknięcia roku obrotowego w świetle polskich przepisów:

 • przygotowanie do zamknięcia roku obrotowego,
 • termin sporządzenia i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
 • obowiązek badania sprawozdania finansowego,
 • składanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.

3.     Zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

 • procedura, termin, elementy obligatoryjne i fakultatywne,
 • sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności zarządu,
 • podział zysku/pokrycie straty,
 • absolutorium dla członków organów spółki.

4.     Złożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

 • sporządzenie sprawozdania finansowego w formie dokumentu elektronicznego,
 • wymogi dotyczące członków organu reprezentacji spółki,
 • uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemców pełniących funkcję członków organu reprezentacji spółki,
 • uzyskanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub profilu zaufanego ePUAP dla członków organu reprezentacji,
 • utworzenie konta na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości – S24 i złożenie dokumentów za pośrednictwem platformy.

5.     Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:

 • odpowiedzialność karno-skarbowa,
 • odpowiedzialność cywilnoprawna.