Aktualności

ZFŚS po 1 stycznia 2017 r.

2 stycznia 2017
Aktualności, Kadry i płace

ZFŚS po 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących tworzenia w przedsiębiorstwach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

porównaj Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony będzie przez przedsiębiorców zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 

Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników będzie mógł fakultatywnie tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Uchwalona ustawa dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).

Zmianie uległy także wysokości odpisów na ZFŚS

W 2017 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. Wynosiło ono 3.161,77 PLN, a to oznacza, że odpisy na ZFŚS w 2017 r.  będą wynosić (w PLN):

Wysokość odpisów

2016

2017

odpis podstawowy 37,50%

1093,93

1185,66

odpis na jednego pracownika młodocianego:

w pierwszym roku nauki 5%

145,86

158,09

w drugim roku nauki 6%

175,03

189,71

w trzecim roku nauki 7%

204,20

221,32

odpis podwyższony 50%
odpis na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze ? w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

1458,57

1580,89

zwiększenie 6,25%
na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej

182,32

197,61

zwiększenie 7,5%
do wykorzystania przez pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

218,79

237,13