Blog

Zmiany 2018: opłata recyklingowa

22 grudnia 2017
BSO Prawo & Podatki
Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018

Zmiany 2018: opłata recyklingowa

Od 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one m.in. tzw. opłatę recyklingową.

Opłata recyklingowa to odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją, są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Opłata recyklingowa pobierana będzie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Wyjątek stanowią bardzo lekkie torby, które wymagane będą ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiegać będzie marnowaniu żywności.

Zgodnie z ustawą maksymalna stawka opłaty recyklingowej to 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej jej wysokość będzie wynosiła na razie 0,20 zł.

Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Pobrana opłata recyklingowa stanowić będzie dochód budżetu państwa i będzie wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Oznacza to, że przedsiębiorcy pobierający w 2018 r. opłatę recyklingową, odprowadzą ją do budżetu państwa dopiero w 2019 r.

Opłata recyklingowa będzie dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego. Z chwilą pobrania opłata recyklingowa będzie zaliczana do przychodów natomiast za koszt uzyskania przychodów będzie uznawana z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego.

Źródło:
ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.