Blog

Sprawozdania finansowe za 2016. Jednostki małe.

2 listopada 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe za 2016. Jednostki małe.

Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości z dn. 23 lipca 2015 r. wprowadza szereg modyfikacji w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, które dotyczą wszystkich podmiotów podlegających regulacjom ww. ustawy. W znowelizowanej ustawie wprowadzono bowiem nowe wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wprowadzone zmiany należy obligatoryjnie stosować dla sprawozdań finansowych sporządzanych od 2016 roku.

Ustawodawca wprowadził nową kategorię podmiotów, tj. jednostek małych. Za jednostki małe uznaje się takie podmioty, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność nie przekroczyły dwóch z trzech następujących limitów:

  • suma bilansowa: PLN 17.000.000,00,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: PLN 34.000.000,00,
  • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 50 pracowników (uwzględniając średnioroczne zatrudnienie przeliczeniu na etaty).

Do jednostek małych nie można jednak zaliczyć jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek działających na rynku finansowym.

Małe firmy mają od tego roku możliwość sporządzenia uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat w oparciu o nowy wzór sprawozdania finansowego dla jednostek małych, stanowiący załącznik nr 5 do znowelizowanej ustawy. Skrócono również informację dodatkową z ograniczoną ilością ujawnień.

Aby dany podmiot gospodarczy mógł zostać uznany za jednostkę małą, niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez organ zatwierdzający o sporządzeniu sprawozdań finansowych z zastosowaniem określonych uproszczeń. Kierownik jednostki decydując się na wprowadzenie nowego uproszczonego wzoru sprawozdania finansowego powinien wprowadzić odpowiednią zmianę do polityki rachunkowości danej jednostki. Takie rozwiązanie przyjęto wcześniej również dla jednostek mikro.

Ponadto małe jednostki mogą zrezygnować z opracowania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, nawet w sytuacji gdy dana jednostka podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości. Małe jednostki mogą również nie sporządzać sprawozdania z działalności, jeśli w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego jednostka mała przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.

Należy przy tym zauważyć, że powyższe uproszczenia są opcjonalne dla jednostek. Nawet jeśli dana jednostka spełnia kryteria jednostki małej, to decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego według uproszczonego wzoru bądź na zasadach ogólnych podejmuje organ zatwierdzający.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1333).