Aktualności

Zmiany w prawie pracy 2023

29 grudnia 2022
Aktualności, Kadry i płace, Prawo pracy

Zmiany w prawie pracy 2023

Work Life Balance

Polska nie wdrożyła w terminie, tj. do 02.08.2022 r, przepisów dotyczących Work Life Balance. W 2023 roku rozpocznie się proces wdrażania unijnej dyrektywy w tym zakresie, jednak prace nad finalnym projektem nowelizacji Kodeksu pracy w tym zakresie nadal trwają.

Projekt ustawy o Work Life Balance jest ukierunkowany na wyrównanie obowiązków i uprawnień rodzicielskich wśród pracujących kobiet i mężczyzn. Zmiany mają ułatwić pracownikom pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym, a także motywować ojców do aktywnego korzystania z przysługujących im urlopów: rodzicielskiego, opiekuńczego i ojcowskiego. Wpłynie również na zmianę wysokości zasiłku rodzicielskiego, wydłużenie urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego, umożliwienie pracującym rodzicom korzystania z pracy zdalnej itp.

Wraz z wprowadzeniem w życie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) w polskim Kodeksie pracy pojawią się gruntowne zmiany. Będzie to między innymi :

  • większa transparentność w zakresie szczegółowych warunków zatrudnienia oraz
  • ustabilizowanie zasad dotyczących okresu próbnego.

Rząd zapowiedział też poważne zmiany w regulaminach pracy i w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej, min. mają zostać wprowadzone nowe wzory dokumentów kadrowych. Ponoć łatwiej będzie można zatrudniać cudzoziemców.

Zmiany w prawie pracy dalej trwają

Nadal jednak trwają prace legislacyjne dotyczące:

  1. wpisania do przepisów Kodeksu pracy regulacji obejmującej pracę zdalną, która ma zastąpić telepracę, nowe uregulowania w zakresie okazjonalnej pracy zdalnej. Nadmieniam, że 01.12.2022 r. Sejm przyjął ustawę o pracy zdalnej. Ustawa będzie jeszcze przedmiotem prac Senatu. Ustawa określa zasady i warunki pracy zdalnej, które powinny być spełnione i uregulowane w przepisach wewnętrznych organizacji, określa również zasady wypłacania pracownikom kosztów pracy zdalnej, bhp, ochrony danych osobowych, a przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie dwa miesiące po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
  2. w zakresie kontroli trzeźwości pracownika, co będzie nowością, gdyż kontrola ta  ma dawać możliwość przeprowadzenia tzw. kontroli prewencyjnej, a częstotliwość i sama zasadność jej wykonania będzie arbitralną decyzją pracodawcy;
  3. wprowadzenia ustawy o sygnalistach – ma ona na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.  (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17). Termin jej implementacji minął 17 grudnia 2021 r., jednak nadal trwają prac nad tą ustawą.