Blog

Zmiany w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców

1 maja 2018
Hubert Sarzynski
Blog, Kadry i Płace, Zmiany prawne i podatkowe 2018

Zmiany w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorców

Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – został zrealizowany jeden z podstawowych postulatów tzw. „Konstytucji Biznesu”, tj. zmniejszenie obciążeń w zakresie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Normy obowiązujące przed wejściem w życie wskazanej powyżej ustawy przewidywały, iż przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące od założenia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub zakładający kolejną działalność po upływie 60 miesięcy od momentu zakończenia poprzedniej działalności, mogą być oskładkowani z tytułu ubezpieczeń społecznych na preferencyjnych warunkach, tj. podstawą wymiaru składek może być zadeklarowana przez przedsiębiorców kwota – nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, chyba że wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Nowe uregulowanie oprócz wskazanego wyżej tzw. „małego ZUS-u” przewiduje również, że przedsiębiorcy wobec których znajdują zastosowanie kryteria objęcia preferencyjną podstawą wymiaru składki, są objęci ulgą, tzw. „ulgą na start” w postaci braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek opłacania składek powstaje wtedy za pierwszy miesiąc po upływie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wskazanego w zgłoszeniu.

Nowe uregulowanie przewiduje również, iż można zrezygnować z „ulgi na start” i wyznaczyć wcześniejszą datę objęcia obowiązkiem składkowym. Objęcie ubezpieczeniami następuje wtedy w dacie wskazanej we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dacie złożenia wniosku. Rezygnacja pociąga za sobą konsekwencje w postaci wcześniejszego objęcia ubezpieczonego „małym ZUS-em”, gdyż w momencie rezygnacji z „ulgi na start” rozpoczyna się okres preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Jednakże ten program nie uległ zmianie, a więc jest co do zasady dobrowolny, gdyż ubezpieczony może sam określić podstawę wymiaru składek, dlatego może samodzielnie określić moment oskładkowania działalności na zasadach ogólnych.

Hubert Sarżyński
Aplikant radcowski