Blog

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE

2 czerwca 2015
Wojciech Skowyrko
Blog, Księgowość spółek

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE

Przedsiębiorcy krajowi, którzy podczas pobytu w innym państwie członkowskim UE nabyli towary lub usługi płacąc przy tym VAT naliczony mają prawo do ubiegania się o jego zwrot składając odpowiedni wniosek VAT-REF (Value-Added Tax-Refund) do 30 września. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, przedsiębiorcy utracą prawo do zwrotu podatku za rok poprzedni.

Wniosek VAT-REF

O zwrot podatku VAT naliczonego, zapłaconego za zagranicą mogą ubiegać się podatnicy, którzy mają prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony również w kraju. Ponadto kolejnym z głównych warunków, który umożliwia ubieganie się o zwrot podatku naliczonego w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej jest miejsce prowadzenia działalności podatnika ubiegającego się o zwrot.

W tym przypadku chodzi wyłącznie o takich podatników VAT, którzy na terytorium państwa członkowskiego dokonującego zwrotu, w okresie zwrotu:

 • nie mieli siedziby działalności gospodarczej ani też stałego miejsca prowadzenia działalności, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo w przypadku braku takiej siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu;
 • nie dostarczali towarów ani nie świadczyli usług uważanych za dostarczane lub świadczone w państwie członkowskim zwrotu, z wyjątkiem ściśle określonych transakcji.

Podatnikami uprawnionymi do ubiegania się o zwrot podatku są:

 • podatnicy zarejestrowani dla celów podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT;
 • podatnicy niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku VAT;
 • podatnicy, którzy nie dokonują wyłącznie czynności zwolnionych od podatku.

Wniosek VAT-REF jest składany w polskim organie podatkowym wyłącznie w formie elektronicznej i jest rozpatrywany przez organ w państwie zwracającym VAT w terminie 4 miesięcy od jego przyjęcia. Wyjątkiem jest sytuacja, w którym organ rozpatrujący wniosek wymaga dodatkowych informacji oraz dokumentów.

W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w ciągu 10 dni roboczych od terminu wydania decyzji podatek jest zwracany na konto przedsiębiorcy.

Ponieważ adresatem wniosku jest urząd w kraju zwrotu, można odzyskać podatek m.in. od takich udokumentowanych wydatków, jak:

 • zakup paliwa,
 • opłaty za przejazdy autostradami,
 • opłaty parkingowe,
 • naprawy samochodu oraz zakup części zamiennych,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • opłaty za udział w konferencjach, targach, czy szkoleniach,
 • zakup sprzętu elektronicznego,
 • zakup wyposażenia firmy.

Autorem wpisu jest Joanna Szpakowska, samodzielna księgowa w BSO Księgowość (BSO Outsourcing sp. z o.o.)