?>

POLITICA DEI COOKIES E POLITYKA DELLA PRIVACY DEL BSO GROUP
in vigore dal 25 maggio 2018.

 1. Informazioni introduttive
 • In relazione all’applicabilità del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “RODO”), BSO Legge & Tasse Bramorski Szermach i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska e BSO Outsourcing sp. z o. o. con sede legale in via Rzeźnicza 32-33 a Breslavia (di seguito collettivamente “Gruppo BSO”) adottano la presente Informativa sulla privacy.
 • Essa definisce, tra l’altro, le modalità di trattamento dei dati personali, la loro protezione, l’ambito del trattamento e informa sui diritti degli interessati.
 • La presente Informativa sulla privacy si applica a qualsiasi trattamento di dati personali da parte di BSO Group sia in forma tradizionale che elettronica, compreso il sito Web di BSO Group – www.bso-group.com.
 1. Administrator danych
 • Administratorem danych osobowych są BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska i BSO Outsourcing sp. z o. o., zwane w tym dokumencie łącznie BSO Group. Każde postanowienie niniejszej Polityki prywatności stosuje się wprost do przetwarzania danych osobowych przez każdy z tych podmiotów.
 • W razie pytań oraz uwag dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych oraz przysługujących praw w tym zakresie, należy skontaktować się z BSO Group za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wroclaw[at]bso-group.com.
 1. Zakres i sposób gromadzenia danych

a. Świadczenie usług oraz wykonywanie umów

 • BSO Group przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do realizacji umów lub świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). BSO Group przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń, seminariów czy wykładów w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego ich prowadzenia.
 • Dane osobowe zebrane w wyżej wymienionych celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia danej umowy lub upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

b. Newsletter i inne formy działań marketingowych

 • BSO Group za uprzednią zgodą Klienta wykorzystuje dane osobowe do prowadzenia marketingu, w szczególności za pomocą newsletterów kierowanych drogą elektroniczną, sprzedaży oraz doskonalenia świadczonych usług.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes BSO Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z tym wobec tego przetwarzania przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu wobec działań marketingowych (art. 21 ust. 2 RODO).
 • Dane osobowe zebrane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu.

c. Kontakt z BSO Group

 • W pozostałych sytuacjach (tj. nie wymienionych w lit. a i b powyżej) BSO Group przetwarza dane osobowe podawane za pośrednictwem korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, przekazywanych bezpośrednio w siedzibie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes BSO Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwianiu, ułatwianiu i utrzymywaniu kontaktu. W związku z tym wobec tego przetwarzania przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO).
 • Dane osobowe zebrane za pośrednictwem wyżej wymienionych środków będą przetwarzane przez okres ich przydatności do celów wymienionych powyżej lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

d. Rekrutacje pracowników

 • BSO Group przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez BSO Group w zakresie danych osobowych wskazanych przez kandydatów, w szczególności w listach motywacyjnych lub życiorysach.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej, pisemnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • Również w przypadku przekazywania szczególnych danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO (m. in. dane o zdrowiu), konieczne jest udzielenie pisemnej zgody na ich przetwarzanie.
 • Udzieloną zgodę można wycofać w każdym czasie, wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail wroclaw[at]bso-group.com albo przez złożenie oświadczenia w siedzibie BSO Group. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 • W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BSO Group, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie także w stosunku do przyszłych rekrutacji, takie przetwarzanie będzie trwało do momentu wycofania zgody.

e. Monitoring wizyjny w siedzibie BSO Group

 • BSO Group przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku za pośrednictwem monitoringu wizyjnego. Jest on stosowany wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w siedzibie BSO Group, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić BSO Group na szkodę.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes BSO Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z tym wobec tego przetwarzania przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO).
 • Dane osobowe zebrane za pośrednictwem monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy.

Dane osobowe opisane powyżej nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

BSO Group zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa danych i dąży do stałego ulepszania systemów bezpieczeństwa w celu prawidłowej ochrony danych. BSO Group zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie oprogramowania chroniącego przed ingerencją w proces przetwarzania danych osób nieuprawnionych, szkolenia personelu oraz przyjęte standardy przetwarzania i ochrony danych.

 1. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom
 • BSO Group może współpracować z partnerami zewnętrznymi w celu świadczenia usług informatycznych, doradztwa podatkowego i prawnego, zastępstwa procesowego, tłumaczeń, usług marketingowych, usług polegających na analizie danych, statystyk i innych. Podmioty zewnętrzne, które uzyskają dostęp do danych osobowych Klientów BSO Group, będą zobowiązane do zapewnienia najwyższego poziomu ich ochrony.
 • Ponadto  BSO Group może ujawnić dane osobowe podmiotom takim jak policja, prokuratura, sądy, organy administracji samorządowej bądź rządowej czy innym organom publicznym w przypadku, kiedy BSO Group zostanie zobligowana do ich ujawnienia na podstawie przepisu prawa.
 • Poza przypadkami wskazanymi powyżej, dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 1. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane dotyczące aktywności użytkowników strony internetowej
 • BSO Group przetwarza dane dotyczące aktywności użytkowników strony internetowej www.bso-group.com, takie jak publiczne adresy IP komputera z którego wysłano zapytanie, odwiedzane strony, odwiedzane podstrony ilość spędzanego czasu na każdej z witryn, ilość osób odwiedzających witrynę w danym okresie. Są one również przetwarzane w zakresie w jakim dotyczy to administracji witryną oraz systemami informatycznymi należącymi do BSO Group. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową, w związku z czym nie stanowią danych osobowych i nie przysługują wobec nich prawa wynikające z RODO.
 • Strona internetowa BSO Group zawiera odnośniki do innych stron internetowych. BSO Group nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 1. Pliki cookies
 • Witryna internetowa BSO Group korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BSO Group lub podmioty, z których usług korzysta BSO Group (np. Google Analytics).
 • W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających (personalizacja witryny);

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 • Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, administrowanych przez podmioty trzecie. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies. BSO Group nie ma wpływu na nie i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzających witrynę, można zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z witryny.