Członkostwo

?>

Chcąc kompetentnie doradzać w przedsięwzięciach naszych Mandatów musimy być blisko ich praktycznych działań i problemów – służy temu aktywny udział w życiu izb i stowarzyszeń przedsiębiorców działających na terenie całej Polski oraz za granicą.

Kancelaria BSO Prawo & Podatki jest członkiem:


Dolnośląska Izba Gospodarcza jest aktualnie najstarszą i największą organizacją samorządu gospodarczego na Dolnym Śląsku. BSO Prawo & Podatki systematycznie wspiera merytorycznie działania Izby poprzez organizację licznych szkoleń oraz seminariów, a także poprzez współpracę przy realizacji projektów mających na celu rozwój i promocje regionu.

Zachodnia Izba Gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalność gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami. Obecnie Izba zrzesza ponad 200 członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza zrzesza polskich i luksemburskich przedsiębiorców dając możliwość nawiązywania i pogłębiania kontaktów handlowych i gospodarczych. Jej celem jest m.in. wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z obu krajów w branżach o wysokim potencjale rozwoju.

AHK Polska

PNIPH jest największą bilateralną Izbą w Polsce, ale również jedną z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych na świecie. Wraz z PNIPH organizujemy seminaria dla przedsiębiorców, jak również aktywnie uczestniczymy w życiu Izby.

EUROPA FORUM jest organizacją gospodarczą łączącą zarówno niemieckie jak i polskie firmy na Dolnym Śląsku w jedną sieć wielostronnych powiązań. Patronat honorowy nad Stowarzyszeniem sprawują Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM stanowi stabilną platformę komunikacji dla podmiotów gospodarczych, działających aktywnie na polskim rynku. Wspieramy oddziały koncernów, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, osoby wykonujące wolne zawody. Ściśle współpracujemy z instytucjonalnymi partnerami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami po obu stronach Odry.

Klaster NUTRIBIOMED – Kluczowy Klaster Krajowy. Klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedyczny został utworzony w 2007 roku, by wspierać działalność przedsiębiorców oraz tworzyć mocną pozycję Polski w produktach obejmujących suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne oparte o rodzime, naturalne surowce rolnicze oraz o własne know-how. Kancelaria BSO Prawo & Podatki jest członkiem Klastra Nutribiomed od 2007 r.

DPJV (Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników) jego celem jest udostępnianie aktualnych informacji na temat polskiego i niemieckiego prawa, ułatwia nawiązywania kontaktów między prawnikami z Polski i Niemiec, jak również umożliwienie dostępu do znaczących osobistości w obu krajach. Członkostwo w DPJV zapewnia nam dostęp do specjalistów oraz szerokiej wiedzy niezbędnej przy właściwym realizowaniu projektów transgranicznych.