?>

PRAWO TURYSTYCZNE

Prowadząc działalność w branży turystycznej, w szczególności jako biuro podróży lub inny organizator turystyki (agent, touroperator) przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych regulacji prawnych, m.in. Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Obok tych przepisów każdego dnia musi spełniać szereg wymów prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego przedsiębiorcom z branży turystycznej proponujemy skorzystanie z zestawu usług zapewniających prawidłowość działania na rynku.

jakie usługi oferujemy?

Doradztwo prawne dla biur podróży

 • doradzamy w zakresie założenia działalności przedsiębiorców turystycznych, w szczególności organizatora turystyki czy agentów turystycznych;
 • pomagamy przy założeniu działalności i wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
 • przeprowadzamy audyt i kontrolę wewnętrzną spełniania przez przedsiębiorców turystycznych wymogów ustawowych;
 • przygotowujemy i kontrolujemy pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umowy zawierane przez przedsiębiorców turystycznych z podróżnymi;
 • opracowujemy treści umów przedsiębiorców turystycznych z podwykonawcami usług (agent, hotel, przewoźnik, ubezpieczyciel itp.);
 • przygotowujemy ogólne warunki świadczenia usług turystycznych;
 • opracowujemy dokumentację oraz procedury ochrony danych osobowych (RODO) niezbędne we wszystkich obszarach działalności organizatora turystyki czy agenta turystycznego wraz z ich wdrożeniem;
 • opracowujemy procedury reklamacyjne oraz oceniamy zgodność z prawem procedur już funkcjonujących;
 • reprezentujemy przedsiębiorców turystycznych w sporach z podróżnymi – w trakcie mediacji oraz sporach sądowych;
 • wszelkie dokumentacje przygotowujemy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Szkolenia dla branży turystycznej

 • szkolimy kadrę zarządzającą oraz pracowników strategicznych działów firm z zakresu prawa i podatków;
 • prowadzimy bieżące szkolenia pracowników i managerów organizatorów turystyki dotyczące wymogów wprowadzonych nową ustawą (ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych);
 • tworzymy indywidualne programy szkoleniowe, m.in. z tematów odpowiedzialność członków zarządu, mobbing w miejscu pracy, tworzenia umów gospodarczych itp.

Na gruncie ustawy definicja przedsiębiorcy turystycznego „przedsiębiorca turystyczny należy przez to rozumieć organizatora turystyki, przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego lub dostawcę usług turystycznych, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo prowadzącego działalność odpłatną”