?>

REPREZENTACJA PROCESOWA

Reprezentujemy naszych Mandantów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych w kraju i za granicą. Przygotowujemy i prowadzimy postępowania w imieniu naszych Mandantów oraz bronimy ich interesów, gdy występują jako pozwani lub inni uczestnicy postępowania.

Jakie usługi oferujemy?

  • zapewniamy reprezentację we wszystkich instancjach w sporach obejmujących w szczególności prawo cywilne i handlowe, prawo pracy, sprawy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, podatków, a także w sprawach przed organami i sądami administracyjnymi;
  • analizujemy i oceniamy możliwości rozwiązania sporu dobierając najlepszą strategię postępowania;
  • prowadzimy mediacje i negocjacje przed rozpoczęciem postępowania sądowego;
  • występujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, sądami i organami administracyjnymi, Sądem Najwyższym;
  • reprezentujemy przedsiębiorców w Polsce i za granicą w oparciu o zagraniczne tytuły wykonawcze.

TEMATY POWIĄZANE

  • Prawo karne gospodarcze i skarbowe