Przeglądy podatkowe

?>

PRZEGLĄDY PODATKOWE

W ramach audytów podatkowych weryfikujemy poprawność prowadzonych rozliczeń podatków oraz wskazujemy obszary ryzyk i możliwych optymalizacji.

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY PRZEGLĄD PODATKOWY?

Na podstawie analizy dokumentów źródłowych pod kątem rozliczeń podatków PIT, CIT, VAT dokonujemy oceny prawidłowości stosowanej polityki podatkowej ze wskazaniem zagrożeń i obszarów ryzyka.

Przygotowujemy kompleksowy raport ukazujący w szczególności:

  1. zidentyfikowane nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, w tym transakcji z podmiotami powiązanymi;
  2. obszary ryzyk podatkowych wraz z propozycjami zmian dla wyeliminowania zagrożeń;
  3. szczegółowe wytyczne do prowadzenia polityki podatkowej w ramach przedsiębiorstwa z uwzględnieniem możliwości optymalizacji podatkowej;
  4. propozycje przeprowadzenia potrzebnych działań prawno-podatkowych bądź opracowania dokumentacji wewnętrznej, niezbędnej do prowadzenia prawidłowej strategii podatkowej.

W przypadku konieczności korekty deklaracji i zeznań podatkowych bądź złożenia wyjaśnień we właściwych urzędach, reprezentujemy przedsiębiorcę podejmując się realizacji wszystkich wymaganych prawem czynności.

TEMATY POWIĄZANE

  • doradztwo prawne