?>

FINANSOWANIE PROJEKTÓW | ZABEZPIECZENIE KREDYTÓW

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga zaangażowania kapitału, który pozwoli realizować długoterminowe inwestycje i jednocześnie zapewnić stabilizację finansową całości działań firmy. Dlatego zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorców w sytuacji konieczności pozyskania finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, zapewnienia bieżącej działalności, jak i późniejszych przekształceń modelu zadłużeniu.

Jakie usługi oferujemy?

 • analizujemy możliwości pozyskania finansowania planowanych działań ze źródeł własnych przedsiębiorcy bądź ze środków finansowych spoza firmy (także z funduszy europejskich);
 • opracowujemy prawno-podatkowe modele finansowania inwestycji i projektów rozwojowych w różnych branżach gospodarki i rodzajach transakcji rynkowych, m.in. sprzedaży, nabyć i przejęć spółek, realizacji projektów inwestycyjnych w nieruchomości, projektów infrastrukturalnych, itp.;
 • przygotowujemy opinie z zakresu prawa bankowego, dewizowego i finansowego dla realizowanych projektów;
 • negocjujemy i przygotowujemy dokumentację kredytową oraz umowy o kredytowanie i finansowanie inwestycji;
 • weryfikujemy treści umów kredytowych pod kątem zawartych niedozwolonych klauzul umownych (klauzule abuzywne);
 • ustanawiamy osobiste i rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu, m.in. hipoteki, zastawy rejestrowe, weksle, poręczenia, przygotowujemy umowy przewłaszczenia, cesji itd.;
 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnego źródła finansowania projektu (kredyt bankowy, emisja obligacji korporacyjnych i innych papierów dłużnych, leasing, factoring, itp.);
 • doradzamy w zakresie finansowania przejęć i fuzji przedsiębiorstw;
 • grupom kapitałowym doradzamy w zakresie prawnych i podatkowych aspektów stosowania metody cash pooling w zarządzaniu finansami grupy;
 • reprezentujemy inwestorów w negocjacjach i rozmowach z przedstawicielami banków i instytucji finansujących w zakresie pozyskania finansowania czy renegocjacji warunków spłaty zaciągniętych kredytów.

TEMATY POWIĄZANE

 • prawo handlowe i prawo spółek
 • przekształcenia | fuzje | przejęcia
 • umowy
 • zamówienia publiczne
 • reprezentacja procesowa