?>

UMOWY

Opracowujemy, negocjujemy i weryfikujemy umowy i porozumienia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Uwzględniając indywidualne potrzeby stron umowy oraz uwarunkowania prawne i podatkowe transakcji tworzymy ramy dla prawidłowej realizacji praw i obowiązków jej stron.

Jakie usługi oferujemy?

 • doradzamy przy opracowywaniu i negocjowaniu treści umów niezbędnych na etapie rozpoczęcia działalności gospodarczej:
  • umowy kapitałowych i osobowych spółek prawa handlowego, umowy konsorcjalne,
  • umowy kooperacyjne (porozumienia wstępne, porozumienia właściwe, umowy ramowe i wykonawcze),
  • umowy formalizujące organizację przedsiębiorców w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości, powiązania w ramach klastrów czy współpracę biznesu i nauki (organizacje powiązane B+R);
 • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów i porozumień zawieranych w toku działalności gospodarczej, m.in.:
  • umów handlowych,
  • związanych ze świadczeniem usług, np. umowy zlecenia, usług finansowych, umowy w zakresie inwestycji budowlanych, umowy przewozu, spedycji, przechowania,
  • związanych z używaniem rzeczy i praw, np. umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy leasingu, umowy użyczenia,
  • w prowadzonych procesach inwestycyjnych, np. umowy o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo,
  • dla ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa, m.in. umowy licencyjne, dystrybucyjne, sponsorskie, a także umowy dotyczące tworzenia, wdrażania, testowania i eksploatacji programów komputerowych, projektowania i obsługi stron internetowych,
  • regulujące stosunki pracy, w tym umowy o pracę, umowy cywilnoprawne – kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia, o dzieło, o zakazie konkurencji, o korzystanie z samochodu służbowego, powierzenia mienia, umowy o zachowaniu poufności, tajemnicy zawodowej,
  • celem realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, np. umowy partnerskie na potrzeby pozyskania środków unijnych lub umowy i porozumienia zawierane na dalszych etapach realizacji projektu, itd.;
 • analizujemy treści umów, regulaminów i porozumień pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym pod kątem zawartych klauzul niedozwolonych;
 • w przypadku powstania problemów z realizacją postanowień umowy:
  • pomagamy w zakresie wypowiadania i odstępowania od umów oraz renegocjujemy ich treści,
  • reprezentujemy strony umów w toku postępowań sądowych oraz pozasądowych,
  • pomagamy w zakresie dochodzenia wszelkich należności wynikających z braku realizacji postanowień umowy.

Tematy powiązane