?>

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksowo doradzamy w zakresie prawa zamówień publicznych. Wspieramy zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców zapewniając doradztwo na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jakie usługi oferujemy?

Wykonawcom starającym się o udzielenie zamówień publicznych proponujemy wsparcie m.in. w zakresie:

 • opiniowania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wzoru umowy, w szczególności w zakresie warunków udziału w postępowaniu, oraz konsultacji merytorycznych w trakcie przygotowywania oferty;
 • przygotowywania zapytań do Zamawiającego w kwestii pozyskania wyjaśnień do SIWZ;
 • korespondencji z Zamawiającym na każdym etapie postępowania;
 • prawnej reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, w postępowaniach protestacyjnych, odwoławczych i skargowych;
 • reprezentacji Wykonawcy w sporach z Zamawiającym na etapie realizacji umowy o realizację publicznego.

Zamawiającym w procesie udzielania zamówień publicznych oferujemy wsparcie m.in.  w zakresie:

 • wyboru właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opracowania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wzoru umowy wraz z załącznikami;
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • korespondencji z Wykonawcami, nadzoru prawnego i formułowania uzasadnień do decyzji Zamawiającego;
 • reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i sądami powszechnymi;
 • doradztwa przy innych czynnościach Zamawiającego zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Tematy powiązane

 • prawo handlowe i prawo spółek
 • umowy