?>

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. AML/CFT

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. Ich prawidłowe spełnienie ustrzeże przedsiębiorców przed administracyjnymi oraz karnymi związanymi z niewłaściwą realizacją obowiązków ustawowych.

Kancelaria Prawna BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie realizacji wymogów ustawy. Doradzamy na etapie wprowadzania praktyk AML/CFT do struktur przedsiębiorstwa, wykonania obowiązków analizy ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, jak i aktualizacji posiadanej już dokumentacji.

JAKIE USŁUGI OFERUJEMY?

AUDYT STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem audytu jest określenie statusu przedsiębiorcy (jako instytucji obowiązanej) oraz ustalenie aktualnego i potencjalnego ryzyka w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a następnie wskazanie:

 • działań do podjęcia dla realizacji obowiązków wynikających z ustalonego ststusu oraz rozpoznania i zarządzania wykrytym ryzykiem;
 • zakresu dokumentacji koniecznej do przygotowania.

Wyniki audytu prezentowane są w formie pisemnego raportu omawianego podczas spotkania z Zarządem, właścicielem bądź wskazanymi pracownikami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zapisów ustawy.

DEDYKOWANA DOKUMENTACJA I PROCEDURY WEWNĘTRZNE FIRMY

Wdrożenie praktyk AML/CFT do struktur firmy wiąże się z przygotowaniem określonej dokumentacji, wdrożeniem wewnętrznych lub grupowych procedur oraz wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W ramach praktyki prawnej BSO Prawo & Podatki:

 • tworzymy pisemne procedury AML/CFT określające w szczególności:
  • stosowane w firmie środki bezpieczeństwa finansowego
  • wewnętrzne zasady rozpoznawania i oceny ryzyka,
  • czynności i działania podejmowane celem ograniczenia ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  • zasady przechowywania dokumentów, zasady wykonywania obowiązków informacyjnych względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • wewnętrzne procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych / potencjalnych naruszeń przepisów Ustawy,
  • prowadzenie rejestru transakcji,
  • zasady kontroli wewnętrznej.
 • aktualizujemy dokumentacje już funkcjonujące w firmach (instytucjach obowiązanych i u beneficjentów rzeczywistych) i dostosowujemy ich zakres do obowiązujących przepisów prawa;
 • przygotowujemy roczne raporty wewnętrzne z realizacji obowiązków wynikających z ustawy;
 • reprezentujemy Państwa w postępowaniach administracyjnych przed GIIF i w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych.

Współpraca może obejmować przygotowanie lub aktualizację pełnego zestawu dokumentacji i procedur bądź wybranych elementów polityki AML firmy.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PRACOWNIKÓW

Prowadzimy jednorazowe bądź cykliczne szkolenia z obszaru AML/CFT. Ich celem jest przekazanie gruntownej wiedzy na temat zjawiska przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przedsiębiorstwach oraz odpowiedzialności pracowników i zarządów w obszarze AML/CFT.

Szkolenia jednorazowe realizowane są w oparciu o gotowy program bądź program kształcenia uwzględniający konkretne potrzeby firmy. Szkolenia cykliczne przeznaczone są dla firm, które dbają o systematyczny rozwój pracowników i chcą mieć pewność funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawa (bezpieczeństwo prawne działalności).

W instytucjach obowiązanych obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa w firmie sugerujemy przeprowadzenie szkoleń także w przedsiębiorstwach o statusie beneficjenta rzeczywistego bądź nie objętych obowiązkiem szkoleniowym.

TEMATY POWIĄZANE

 • AML (Anti-Money-Laudering) – przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • CFT (Countering the Financing of Terrorism) – przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 • KYC (Know your customer) – poznaj swojego klienta
 • AML/CFT w przedsiębiorstwach
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych