?>

PRAWO PRACY

Nasi prawnicy wspierają zarządy i właścicieli firm oraz ich działy HR w doborze właściwych form zatrudnienia, formułowaniu umów o pracę, a także innych kontraktów będących podstawą współpracy. Rozwiązujemy Państwa indywidualne problemy prawne związane z zatrudnieniem oraz reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, pojednawczych i sądowych.

Jakie usługi oferujemy?

W szczególności:

 • opracowujemy niezbędne umowy:
  • umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne (kontrakty menadżerskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia i in.) dla pracowników wszystkich szczebli,
  • umowy cywilnoprawne towarzyszące stosunkowi pracy, np. o zakazie konkurencji, o korzystanie z samochodu służbowego, powierzenia mienia, umowy o zachowaniu poufności, tajemnicy zawodowej, itd.;
 • przygotowujemy i opiniujemy wewnętrzne regulaminy określające:
  • prawa i obowiązki pracowników (regulaminy pracy),
  • zasady wynagradzania i premiowania pracowników (regulaminy wynagradzania),
  • układy zbiorowe pracy i inne akty zbiorowego prawa pracy,
  • warunki korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • sporządzamy opinie prawe i podatkowe dotyczące planowanych i podejmowanych zmian strukturalnych firmy, zarówno w trakcie rozwoju, jak i działań restrukturyzacyjnych (przejęcia pracowników, zwolnienia grupowe, likwidacja nadgodzin, zmniejszenie świadczeń socjalnych itp.);
 • wskazujemy optymalne formy zatrudnienia cudzoziemców, w tym kadry zarządzającej, wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz wsparciem w procesie pozyskania zezwolenia na pracę;
 • opracowujemy optymalne formy czasowego delegowania pracowników na terenie kraju i za granicę;
 • szkolimy personel oraz opracowujemy zasady, działania i procedury związane z obowiązkiem przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy (polityka antymobbingowa), prowadzimy wewnętrzne postępowania związane z mobbingiem oraz okresowe audyty diagnostyczne w firmie;
 • weryfikujemy posiadaną przez firmę dokumentację pracowniczą pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy (due diligence pracowniczy);
 • reprezentujemy przedsiębiorców we współpracy z przedstawicielstwami załogi (rady pracowników) i związkami zawodowymi, w tym w negocjacjach przy tworzeniu układów zbiorowych i w rozwiązywaniu sporów;
 • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych.

Tematy powiązane

 • due diligence kadrowo-płacowy

Komfort zatrudniania, zarządzania i zwalniania pracowników

Jak uniknąć konsekwencji braku dostosowania działań kadrowych do obowiązujących przepisów prawa pracy? Skontaktuj się z nami. Razem przygotujemy optymalny pakiet usług dla Twojej firmy.