?>

RODO. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na indywidualnych przedsiębiorcach oraz zarządach spółek czy podmiotów publicznych spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w skrócie RODO. Istotne jest również bieżące monitorowanie prawidłowości stosowania RODO w poszczególnych obszarach działalności firmy (rekrutacja, kadry, księgowość, marketing itp.). W tym zakresie oferujemy Państwu w pełni profesjonalne wsparcie – outsourcing RODO.

JAKIE USŁUGI OFERUJEMY?

W ramach usług związanych z ochroną danych osobowych w firmie proponujemy skorzystanie z indywidualnie dobranego zestawu usług bądź wskazanych poniżej  wypracowanych rozwiązań:

AUDYT PRAWNY PRAWIDŁOWOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z ZESTAWEM WSKAZÓWEK POKONTROLNYCH

Audyt obejmuje w szczególności analizę:

 • dotychczas stosowanych procedur ochrony danych osobowych w zakresie rekrutacji pracowników, prowadzenia dokumentacji kadrowej (akta osobowe, systemy kadrowo-płacowe) oraz księgowej, zawierania umów o pracę, pozyskiwania danych kontrahentów, konkursów, marketingu i e-marketingu, sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem, przekazywania danych w ramach grup kapitałowych, monitoringu wizyjnego, rozwiązań informatycznych, w tym tych stosowanych na stronie internetowej;
 • postanowień umów dotyczących przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznym, np. agencjami pracy tymczasowej, rekrutacyjnymi, ochroniarskimi czy marketingowymi;
 • obowiązków powołania Inspektora Ochrony Danych, prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych, wprowadzenia polityk ochrony danych osobowych, zawierania umów powierzenia przetwarzania;
 • stosowanych środków zabezpieczenia danych osobowych zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Przeprowadzony audyt wskazuje kwestie wymagające poprawy wraz z zestawem rekomendacji mających zapewnić prawidłowość przetwarzania danych osobowych. W zależności od wyników przeprowadzonych analiz Kancelaria BSO Prawo & Podatki sporządza wymagane prawem:

 • rejestry;
 • klauzule z informacjami o przetwarzaniu przekazywane osobom, których dane są przetwarzane;
 • klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • upoważnienia dla pracowników do przetwarzania danych;
 • wewnętrzne polityki ochrony danych osobowych wraz z procedurami zgłaszania naruszeń ochrony danych i obsługi wniosków osób, których dane są przetwarzane;
 • umowy powierzenia przetwarzania danych;
 • dokumentacje szczególne wynikające ze specyfiki działalności przedsiębiorcy.

Omówienie zasad ochrony danych osobowych wynikających z przepisów prawa, wyników audytu i przygotowanych procedur oraz dokumentacji następuje podczas dedykowanego szkolenia.

OUTSOURCING INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

BSO Prawo & Podatki oferuje usługę outsourcingu Inspektora Ochrony Danych (IOD) przez osobę spełniającą odpowiednie wymagania. Jako zewnętrzny ekspert ds. ochrony danych osobowych, IOD będzie udzielał wskazówek oraz nadzorował podejmowanie w Państwa firmie działań zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. Do zadań IOD należeć będzie m.in.:

 • monitorowanie przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych;
 • informowanie pracowników o obowiązkach wynikających z RODO;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych;
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń, aktualizacji oraz audytów;
 • współpraca i kontaktowanie się z organem nadzorczym.

SZKOLENIA RODO

Szkolenia z ochrony danych osobowych są w pełni dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Prowadzi je prawnik BSO Prawo & Podatki, specjalizujący się w przepisach RODO i posiadający doświadczenie praktyczne.

Dedykujemy je pracownikom poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz kadrze zarządzającej. Najczęściej wybierane tematy szkoleń to: RODO w rekrutacji, przystosowanie miejsca pracy do przepisów ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych w marketingu i e-marketingu, współpraca w zakresie księgowości z zewnętrznym partnerem zgodnie z wymogami RODO.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Przeprowadziliśmy kilkanaście audytów, wdrożeń i aktualizacji RODO w przedsiębiorstwach działających we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w województwach ościennych. Nasze bogate doświadczenie daje gwarancję prawidłowego wdrożenia zasad ochrony danych osobowych w Państwa firmie po przeprowadzonym audycie. Ponadto w przypadku stałej współpracy zapewniamy  aktualizację dokumentacji i dostosowywanie polityki RODO do zmieniającego się zakresu działalności firmy czy nowych regulacji prawnych.

Temat powiązane