?>

RODO. Ochrona danych osobowych

25 maja br. mija termin wprowadzenia zmian w dotychczasowych zasadach przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. Tego dnia zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

Mając na uwadze spoczywającą na zarządach firm odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie przepisów RODO oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, która w skrajnym wypadku może skutkować odpowiedzialnością finansową członków zarządu oferujemy Państwu wsparcie poprzez przeprowadzenie audytu prawnego zgodności przetwarzania danych osobowych.

Audyt prawny zgodności przetwarzania danych osobowych

W zakresie objętym weryfikacją:

 • ocenia dostosowanie dokumentacji i procedur ochrony danych osobowych do wprowadzanych regulacji prawnych;
 • wskazuje kwestie wymagające poprawy wraz z zestawem rekomendacji mających zapewnić prawidłowość przetwarzania danych osobowych po 25 maja br.;
 • daje możliwość podjęcia działań naprawczych i wprowadzenia konkretnych rozwiązań przywracających stan zgodny z prawem.

Audyt prawny zgodności przetwarzania danych osobowych w obszarze marketingu, e-marketingu, sprzedaży, zarządzania firmą

Weryfikuje, analizuje pod kątem formalno-prawnym: 

 • zasady pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie (klauzule w procesie sprzedaży, pozyskiwania kontaktów, konkursów i kampanii reklamowych, przekazywania danych w ramach grup kapitałowych);
 • niezbędny zakres zastosowania klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • treści formularzy informacyjnych przekazywanych osobom, których dane dotyczą;
 • klauzule zawarte w dokumentach podpisywanych z podmiotami zewnętrznymi (kontrahentami, podwykonawcami) w zakresie ochrony danych osobowych, w tym konieczność podpisania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • konieczność powołania Inspektora Danych Osobowych;
 • oraz zapisy innych dokumentów wynikające ze specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Audyt prawny zgodności przetwarzania danych osobowych w obszarze kadr i płac

Pozwala ocenić:

 • dostosowanie procedury formalno-prawnej procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy do nowych przepisów;
 • zasady przechowywania i zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe);
 • zapisy umów z zewnętrznymi firmami rekruterskimi oraz agencjami pracy tymczasowej;
 • treści umów o pracę zawieranych z osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych pod kątem odpowiedniego ukształtowania obowiązków w zakresie ochrony tych danych;

jak również:

 • wskazuje przepisy w zakresie przekazywania danych osobowych związkom zawodowym, radom pracowników czy członkom rodziny

Szkolenia pracowników z regulacji RODO. Ochrona danych osobowych

 • Szkolenia dedykowane zapoznające z wprowadzanymi zmianami:

przeprowadzamy szkolenia z tematyki RODO dla pracowników oraz kadry zarządzającej. Zakres szkolenia dostosowujemy do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

 • Szkolenia dedykowane pracownikom wybranych działów przedsiębiorstwa:

‒zapewnią skuteczność wdrożenia przepisów RODO na poziomie każdego z działów;

‒dostarczą wiedzę z zakresu nowych przepisów w odniesieniu do specyfiki pracy danej komórki organizacyjnej.

 • Szkolenia ogólne

Wprowadzające w tematykę RODO i wskazujące zmiany w procesie przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. więcej… BSO Szkolenia

Temat powiązane