Aktualności

Zmiany prawne 2015: Badania lekarskie pracowników

25 marca 2015
Aktualności, Kadry i płace, Prawo pracy

Zmiany prawne 2015: Badania lekarskie pracowników

Obecnie zgodnie z kodeksem pracy, osoba przyjmowana do pracy podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim. Pracownik jest z tego obowiązku zwolniony, jeżeli zostanie w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę ponownie zatrudniony u dotychczasowego pracodawcy na takim samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy.

Na mocy uchwalonej ustawy zakres podmiotów zwolnionych z obowiązkowych badań lekarskich został rozszerzony o pracowników, którzy zostaną w ciągu 30 dni od ustania stosunku pracy, przyjęci do pracy u innego pracodawcy i przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. Tym samym nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować nowego pracownika na wstępne badania lekarskie, jeżeli przedstawi on orzeczenie lekarskie dotyczące stanowiska pracy u poprzedniego pracodawcy i na stanowisku tym występowały czynniki środowiska pracy takie same jak u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników w środowisku pracy był co najmniej taki jak na nowym stanowisku pracy. Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zwolnieniu nowego pracownika ze wstępnych badań lekarskich istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez znaczenia będzie w tym względzie nazwa nowego stanowiska pracy).

W celu umożliwienia porównania warunków pracy i zwolnienia pracownika ze wstępnych badań lekarskich u nowego pracodawcy niezbędna będzie stosowna zmiana przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników, wydanego na podstawie Kodeksu pracy.

Nowa regulacja znajdzie również zastosowanie w przypadku pracowników przyjmowanych do pracy, którzy pozostają jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Istotnym jest, że ze zwolnienia z wstępnych badań lekarskich nie będą korzystały osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Ustawa przewiduje także przepis przejściowy, zgodnie z którym nowych przepisów nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed dniem wejścia w życie zmian tj. przed dniem 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem wejścia w życie zmian oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące.