Aktualności

Programy motywacyjne pod lupą KAS

4 września 2017
Aktualności, Kadry i płace, Prawo pracy

Programy motywacyjne pod lupą KAS

Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. programów motywacyjnych

Niektóre podmioty składające wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w związku z tzw. „programami motywacyjnymi”, muszą liczyć się z możliwością odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Chodzi o sytuacje, gdy pracodawca przyznaje pracownikom, będącym uczestnikami programu motywacyjnego, prawo do otrzymania w przyszłości kwoty pieniędzy, której wysokość będzie zależała od osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wybranych wskaźników finansowych, np. wzrostu sprzedaży czy produkcji. Uczestnik programu motywacyjnego nabywa taki instrument finansowy nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. Po upływie ustalonego okresu, pracownik otrzymuję wypłatę będącą rozliczeniem instrumentu finansowego, która jednocześnie ma być uzupełnieniem jego wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia zostaje więc sztucznie podzielona.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w specjalnym komunikacie z dnia 01.08.2017 r. poinformował, że w takich sprawach zajmuje stanowisko wskazujące na występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. To z kolei jest podstawą do odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora KIS.

Zdaniem KAS, w takich sytuacjach często dochodzi do sztucznego tworzenia konstrukcji instrumentów finansowych, w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Uzyskuje się ją przez zakwalifikowanie wynagrodzenia za pracę, które ma charakter nagrody pieniężnej, opodatkowanego wg progresywnej skali podatkowej stawką do 32% jako źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, w celu zastosowania stawki 19%.  Taka wypłata, następująca na podstawie umów zawieranych z pracownikami-uczestnikami programów motywacyjnych często bywa nastawiona na obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 19% dla tej części wynagrodzenia, która miałaby podlegać 32% stawce podatku. Uzyskana w ten sposób korzyść podatkowa może zostać uznana za sprzeczną z celem i przedmiotem ustawy PIT przez Szefa KAS. Jak czytamy w komunikacie, stoi on na stanowisku, zgodnie z którym celem ustawodawcy było bowiem opodatkowanie części dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy wyższą stawką w sytuacji przekroczenia przez podatnika ustalonego progu dochodów w okresie rozliczeniowym oraz pobieranie zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego.

Przyjmowane przez Szefa KAS stanowisko znajduje także poparcie w orzeczeniach sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Poznaniu z dn. 30 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Po 493/17).

Szymon Goździk
Prawnik