Blog

Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

8 kwietnia 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy

Delegowanie pracowników. Planowane zmiany.

Na 18 czerwca 2016 r. planowane jest wejście w życie nowej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt ustawy z 16 marca 2016 r. wdraża do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. Nowa ustawa po raz pierwszy w całościowy sposób ureguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, o której do tej pory stanowił przede wszystkim rozdział IIa działu drugiego Kodeksu pracy.

Projektowane przepisy przyznają Państwowej Inspekcji Pracy nowe zadania i uprawnienia. PIP stanie się właściwym polskim organem do udzielania informacji o warunkach zatrudnienia, wymogach administracyjnych, odpowiedzialności solidarnej czy procedury składania skarg przede wszystkim poprzez stworzenie, prowadzenie i aktualizowanie krajowej strony internetowej. Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z jej odpowiednikami z krajów członkowskich będzie dotyczyła między innymi prowadzenia kontroli pracodawców delegujących pracowników do Polski. Co ważne, ustawa stanowi, iż każda kontrola uwzględniała będzie specyfikę danej działalności.

Zagraniczni pracodawcy delegujący pracowników do Polski będą zobligowani do wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Państwową Inspekcją Pracy, która przebywać będzie w okresie delegowania na terytorium RP. Najpóźniej w momencie rozpoczęcia działalności zagraniczny pracodawca będzie musiał złożyć oświadczenie z wszystkimi niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Informacje te będą musiały być przechowywane przez zagranicznego pracodawcę w postaci elektronicznej lub papierowej do 2 lat po zakończeniu działalności w Polsce. Zagraniczny pracodawca będzie zobowiązany także do udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy w okresie delegowania dokumentów w ciągu 5 dni od żądania Inspekcji lub 15 dni w okresie 2 lat po zakończeniu działalności w Polsce.

Państwowa Inspekcja Pracy informować będzie ponadto polskich pracodawców delegujących pracowników do innych krajów Unii, o decyzjach tamtejszych inspekcji w sprawie nałożenia kary lub grzywny administracyjnej, jak również o złożeniu wniosku przez zagraniczne organy o wszczęcie egzekucji przeciw polskiemu pracodawcy. PIP poinformuje pracodawcę najpóźniej w ciągu 1 miesiąca o decyzji w sprawie nałożenia na niego kary, po uprzednim sprawdzeniu czy wniosek o poinformowanie o decyzji zawiera niezbędne informacje.

Wnioski zagranicznych inspekcji pracy o egzekucję kary bądź grzywny podlegać będą kontroli pod kątem zgodności z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Państwowa Inspekcja Pracy może także zwrócić wniosek zagranicznej inspekcji, gdy kwota kary lub grzywny pieniężnej nie przekroczy 350 euro lub nie spełnia wymogów formalnych. W razie braku dobrowolnej zapłaty kary lub grzywny, egzekucja zostanie przekazana właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Nowością jest także przewidziana przez ustawę odpowiedzialność solidarna podmiotu powierzającego wykonanie prac, według której podmiot powierzający wykonanie prac związanych z pracami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego ponosi wobec pracownika delegowanego na terytorium RP solidarną odpowiedzialność z pracodawcą delegującym pracownika do Polski za zobowiązania wynikłe z tytułu zaległego wynagrodzenia w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny, nawet jeśli pracownik nie wykonuje pracy w Polsce dłużej niż przez 8 dni w ciągu roku.

Projekt ustawy przewiduje ponadto, iż dla delegowań trwających w czasie wejścia w życie ustawy, obowiązek złożenia oświadczeń znajdzie zastosowanie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ten sam termin dotyczy wymogu przechowywania na terytorium RP dokumentów dotyczących pracowników delegowanych. Zasady odpowiedzialności solidarnej będą się zaś stosować do przypadków powierzenia wykonywania prac poczynając od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Należy zaznaczyć, iż przedstawione założenia projektu ustawy mogą ulec zmianie ze względu na to, że projekt ustawy niedawno został przekazany do Sejmu i obecnie znajduje się na etapie prac parlamentarnych.

Autorem artykułu jest Piotr Zmyślony, prawnik w BSO Prawo & Podatki