Blog

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Przygotuj się na zmiany.

10 czerwca 2016
Krzysztof Bramorski
Blog, Podatki

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Przygotuj się na zmiany.

Nowelizacja ordynacji podatkowej podpisana przez Prezydenta.

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa (o.p.) wprowadza tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Jej celem jest ograniczenie, a wręcz uniemożliwienie podatnikom podejmowania działań, dokonywanych w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznych w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Takie działania mają według ustawodawcy charakter sztuczny i nie skutkują osiągnięciem korzyści podatkowej.

Korzyści podatkowej czyli braku zobowiązania podatkowego, odsunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenia jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, ale także powstania nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku (art. 119e, o.p.).

Co istotne wprowadzone przepisy mają zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy. Zatem skutek podjętych już działań i czynności może zostać zweryfikowany z uwzględnieniem wprowadzonej klauzuli.

Zastosowanie klauzuli

Klauzula stosowana będzie, jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych z  tytułu zrealizowanych czynności przekroczy w roku rozliczeniowym 100.000,00 zł. Ten sam próg obowiązywać będzie w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo.

Należy zaznaczyć, że czynność rozumiana jest także jako zespół czynności powiązanych ze sobą, dokonanych przez te same bądź różne podmioty. W przypadku powiązanych ze sobą czynności dokonywanych przez ten sam podmiot lub pomiędzy tymi samymi podmiotami, wysokość korzyści podatkowych oblicza się, sumując korzyści podatkowe wynikające z tych czynności.

Minister Finansów będzie mógł wszczynać lub w drodze postępowania przejmować do dalszego prowadzenia postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne, jeżeli w podejmowanych sprawach podatkowych może być wydana decyzja z zastosowaniem art. 119a. O zasadności zastosowania klauzuli decydować będzie 9 osobowy zespół ? Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, powoływana na czteroletnią kadencję.

Opinia zabezpieczająca

Przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć swoje działania ? planowane, rozpoczęte lub dokonane ? występując do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Zostanie ona wydana, jeżeli okoliczności przedstawione we wniosku wskażą, że do czynności nie ma zastosowania art. 119a. Wniosek o wydanie opinii podlegać będzie opłacie w wysokości 20.000,00 zł. Minister Finansów ma 6 miesięcy na wydanie opinii zabezpieczającej.

Termin wprowadzenia klauzuli

Znowelizowane przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia. Klauzula o unikaniu opodatkowaniu zacznie najwcześniej obowiązywać w połowie lipca br. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przepisy dotyczą korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie nowych regulacji, to już dziś rekomendujemy podjęcie stosownych działań weryfikujących wpływ klauzuli na prowadzone czy planowane czynności. Zwłaszcza, jeżeli nie zostały one zabezpieczone interpretacjami indywidualnymi