Blog

Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…

11 marca 2016
Maciej Szermach
Blog

Ostatnie dni na obowiązkową rejestrację klimatyzacji…

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, do 14.03.2016 r. (60 dni od dnia utworzenia Centralnego Rejestru Operatorów, co miało miejsce 16.01.2016 na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.01.2016 r.) należy zgłosić do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej:

  1. urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
  2. urządzenia będące rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierające fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg,
  3. urządzenia zawierające rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg.

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim urządzeń wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych i innych przedsiębiorstwach, gdyż pojemność napełniania wykorzystywanych tam urządzeń przekracza z reguły 3 kg. Pojemność napełniania jest jedynym kryterium stosowanym w ustawie dla stwierdzenia istnienia obowiązku rejestracji. Z tego powodu zwykłe klimatyzatory wykorzystywane w biurze lub domu nie będą podlegały zazwyczaj obowiązkowi rejestracji. Rejestracja jest obligatoryjna również w przypadku firm farmaceutycznych, zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz rolników przechowujących w chłodniach swoje zbiory.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy operator obowiązany jest sprawować faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia lub systemu, co rozumie się jako codzienną kontrolę działania urządzenia, zapewnienie dostępu do urządzenia lub systemu osobom trzecim oraz podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnych napraw/modyfikacji urządzeń bądź systemów.

Na mocy art. 15 ust. 4 w/w. ustawy, w przypadku nowych urządzeń Kartę Urządzenia lub Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej, a gdy urządzenie bądź system wymaga instalacji ? w terminie 10 dni od dnia zakończenia instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym. Dla każdego urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej sporządza się i prowadzi odpowiednio Kartę Urządzenia i Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Wymienioną dokumentację prowadzą operatorzy urządzeń, którzy aby utworzyć dla nich karty muszą wcześniej dokonać rejestracji w systemie. Operatorem w świetle art. 2 pkt 9 ustawy w zw. art. 2 pkt 6 rozporządzenia ( nr 842/2006 WE) i art. 3 pkt 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 jest osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzeń i systemów. W praktyce oznacza to właściciela urządzenia lub systemu albo osobę zarządzającą obiektem, w którym urządzenie lub system się znajduje. Operator może upoważnić podmiot zewnętrzny do sprawowania kontroli nad działaniem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, niemniej jednak w takim przypadku odpowiada za działania tego podmiotu jak za własne.

Brak rejestracji operatora i zgłoszenia Kart Urządzeń i/lub Kart Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zagrożony jest karą w wysokości od 600,00 do 3.000,00 zł. Jej kwota uzależniona jest od oceny wpływu na środowisko działalności podmiotu w rozumieniu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz skutków niedopełnienia obowiązku.

Autorem artykułu jest Piotr Zmyślony, prawnik w BSO Prawo & Podatki