Blog

Prawo Pracy 2016: Zmiany w Kodeksie pracy

2 stycznia 2016
Barbara Wawrzyniak
Blog, Prawo Pracy

Prawo Pracy 2016: Zmiany w Kodeksie pracy

22.02.2016 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 25.06.2015 roku o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych elementów tej nowelizacji w zakresie rozwiązywania umów o pracę.

Rozwiązywanie za wypowiedzeniem umów na czas określony

Okres wypowiedzenia będzie taki sam jak umów na czas nieokreślony. W zależności od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy będzie wynosił:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zasady wypowiedzenia przewidziane dla umów zawieranych na okres próbny nie ulegają zmianie.

Przekształcenie umów czasowych w umowy na czas nieokreślony

Zgodnie z nowymi przepisami łączny okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie umów o pracę na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Ponadto maksymalna liczba takich umów to trzy. Naruszenie tych zasad będzie równoznaczne z zatrudnieniem pracownika na czas nieokreślony od dnia:

 • następującego po upływie 33 miesięcy zatrudnienia, lub
 • zawarcia czwartej umowy o pracę.

Wyjątkiem od powyższej zasady będą umowy zawierane:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służyć będzie zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i będzie w tym zakresie niezbędne. Wskazane okoliczności będą musiały być określone w umowie o pracę. O ostatniej z nich pracodawca będzie zobowiązany poinformować właściwego okręgowo inspektora pracy.

Inne istotne zmiany

1.Umowy zawierane na okres próbny
Ponowne zawarcie takiej umowy z tym samym pracownikiem będzie możliwe wyłącznie w następujących przypadkach:

 • pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
 • upłynęły co najmniej 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę ? zawarcie kolejnej umowy będzie możliwe tylko raz.

2.Umowy zawierane na czas wykonywania określonej pracy

Ten rodzaj umów zostanie usunięty z Kodeksu pracy.

3.Konsekwencje dla obowiązujących umów o pracę
Przepisy przejściowe precyzyjnie regulują wpływ zmienionych przepisów na umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Z uwagi na ich zawiłość mogą one jednak budzić wątpliwości w zakresie obliczania poszczególnych terminów.

Dla obliczania terminów, o których mowa w punktach 1-2 zasadniczo, nie będą uwzględniane okresy zatrudnienia u danego pracodawcy przed dniem wejścia w życie nowelizacji. W związku z tym:

 • przekształcenie umów czasowych w umowy zawarte na czas nieokreślony z uwagi na upływ czasu nastąpi najwcześniej dnia 22.11.2018 roku,
 • dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony będzie obowiązywał do dnia 22.08.2016 roku.

Ponadto pracodawca będzie zobowiązany uzupełnić treść szczególnych rodzajów umów zawartych na czas określony, o których mowa w pkt. 2 oraz zawiadomić właściwe organy o obiektywnych, leżących po jego stronie przyczynach zawarcia takiej umowy.

Dotychczasowe przepisy będą stosowane do:

 • umów o pracę zawartych na czas wykonania określonej pracy,
 • umów o pracę zawartych na czas określony, które nie przewidują rozwiązania za wypowiedzeniem.