Blog

Zwykły podpis elektroniczny nie wystarczy do założenia spółki

11 lipca 2017
Marzena Hełmecka
Blog

Zwykły podpis elektroniczny nie wystarczy do założenia spółki

Przyjęta ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, znosi możliwość posługiwania się zwykłym podpisem elektronicznym przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (tj. przez Internet, przy wykorzystaniu wzorca umowy). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 oraz przy składaniu wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego będzie można się posługiwać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na platformie ePUAP.

W związku z tym zostały zmienione przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Również do zgłoszenia do sądu rejestrowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy należy dołączyć sporządzoną na formularzach  udostępnionych w systemie teleinformatycznym umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Także dołączane do zgłoszenia dokumenty w postaci listy wspólników oraz oświadczeń członków zarządu powinny być opatrywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Konsekwentnie, w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym zostały wprowadzone zmiany wskazujące, iż wnioski o wpis składane drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opisane zmiany zaczną obowiązywać od dnia 13 lipca 2017 r. 

Szymon Goździk
Prawnik