Blog

Czy na terenie SSE obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości?

11 października 2016
BSO Prawo & Podatki
Blog, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Zgodnie z uchwałą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uprawnienia w zakresie ustalania stawek podatkowych oraz ustanawiania zwolnień od podatków i opłat przysługują Radom Gmin. ...
Czy na terenie SSE obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości?

Nabycie środka trwałego w SSE

25 maja 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.) za wydatki kwalifikowane uznaje się cenę nabycia bądź koszt wytworzenia we własnym zakresie, pod […] ...
Nabycie środka trwałego w SSE

Wydatki kwalifikowane oraz moment ich ujęcia w SSE

15 lutego 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej SSE) są zobligowane do prowadzania ewidencji oraz obliczania wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom takich wydatków wraz z wysokością przysługującej danemu podatnikowi pomocy publicznej określony jest w zezwoleniu strefowym. Pod pojęciem wydatków kwalifikowanych rozumie się koszty poniesione przed podatnika wyłącznie po dniu uzyskania zezwolenia strefowego, pomniejszone o […] ...
Wydatki kwalifikowane oraz moment ich ujęcia w SSE